FELSŐNYÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
“DE AMIKOR ELJÖN AZ EMBERFIA, VAJON TALÁL-E HITET A FÖLDÖN? (LUKÁCS 18:8)BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Alkalmaink:

Vasárnap : 10:30 órától órától
Istentisztelet (a templomban)

10:30 Gyermekistentisztelet ( a gyülekezeti házban)

Csütörtök: 18:00 órától Bibliaóra (a gyülekezeti házban)

Szombat: 10:00 órától Bibliai kézműves foglalkozások gyerekeknek (kéthetente)


Protestáns egyházi ünnepek

Állandó ünnepek
Október 31. Reformáció ünnepe.
1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi templom kapujára.
December 24. Szenteste
December 25-26. Karácsony.
Jézus Krisztus születésének ünnepe.

Mozgó ünnepek
Advent (karácsony előtt 4 hétig)
A várakozás hetei, készülődés Jézus születésének, azaz eljövetelnek, a megérkezésnek ünnepére.
Böjt
Húsvét előtt 40 nap
Nagyhét
Húsvét előtti hét
Nagycsütörtök
Emlékezés az utolsó vacsorára.
Nagypéntek
Emlékezés Jézus Krisztus kereszthalálára.
Húsvét
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.
Áldozócsütörtök (Húsvét után 40 nappal)
Jézus Krisztus mennybemenetele.
Pünkösd (Húsvét után 50 nappal)
A Szentlélek kitöltetésének ünnepe.
Új kenyérért való hálaadás (augusztus végén)Keresztelés

Mit jelent a keresztség?

Jézus mondja: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28,18-20

A keresztség egyszerűen fogalmazva: szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő mindvégig hűséges marad hozzánk! A keresztség annak a jele, hogy Istenhez tartozunk. Maga a vízzel megöntés azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket a bűneinktől: ez az „újjászületés fürdője”. Egy gyermek esetében a szülők vállalnak felelősséget Isten előtt, míg egy felnőtt már önként tud vallást tenni hitéről a keresztelés alkalmával.

Szertartás:

A keresztelést az istentisztelet elején végezzük. A lelkész először felolvassa a szereztetési igét (ld. fentebb!), utána a gyülekezet és a szülők közösen elmondják az apostoli hitvallást, majd két kérdés hangzik el a szülők és keresztszülők felé.
Ezt követi a gyermekért és a szülőkért való imádság, majd a keresztelés aktusa. A lelkész jelzi, hogy a szülők és keresztszülők lépjenek közelebb az úrasztalához. Általában a keresztanya szokta tartani a gyermeket. A lelkész a következőket mondja: XY, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, Ámen!
A keresztelési szertartást egy áldás, ill. a gyülekezet áldást kérő éneke zárja le.

Apostoli Hitvallás

„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.

Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül az Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.

Hiszek Szent Lélekben.

Hiszek egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.”

Kérdések:

1.Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
A válasz: Akarjuk.
2.Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
A válasz: Ígérjük és fogadjuk.

A lelkész ezután a gyülekezet tagjait is kérdezi:
Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék?
A válasz: Ígérjük.


Hogyan nevelhetjük hitben gyermekünket?

A kereszteléskor tett fogadalom teljesítése rögtön elkezdődhet, hiszen életünkkel, példamutatással, nevelésünkkel taníthatjuk gyermekeinket Krisztus követésére. Már kicsi kortól kezdve olvashatjuk nekik a képekkel színesített gyermekbibliát, amelyből könnyen megtanulhatók a Jézusról szóló történetek. Fontos, hogy imádkozzunk a gyermekért és a gyermekkel. Ebben segít, ha először az egyszerűbb imádságokat tanuljuk meg. (pl. esti ima, Mi Atyánk). A keresztyén gyermeknevelés kérdéseiben és a bibliai tanítás megélésében segít az egyházközségünkben induló „baba-mama kör”. Gyülekezetünkben már óvodás koruktól járhatnak hittanra a gyermekek, majd következhet az iskolai hittan, és kb. 14 éves korban a konfirmáció, amely személyes hitvallástételt jelent Krisztusról.
Konfirmáció

A konfirmáció latin szó, jelentése: megerősítés. Az egyházi konfirmáció esetében a Szentlélektől kérjük a Jézusban, mint Isten fiában való hit megerősítését. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tettek a gyerek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, ezért el kell, hogy jöjjön annak az ideje, amikor maga is megismeri a keresztény hit alapvető igazságait, és tudatosan vállalja egyházhoz tartozását.


Házasságkötés

„Nem jó az embernek egyedül lenni…”

A házasság: Isten terve. Ő teremtette az embert férfinak és nőnek, hogy egymás segítőtársai legyenek. A házasság az esküvővel kezdődik, amikor Isten és emberek előtt kinyilvánítja a vőlegény és a menyasszony: összetartozunk egy életre.


Házassági eskü

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …*-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt(megyek hozzá**), Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője(segítőtársa**) leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

*Itt a menyasszony ill. a vőlegény nevét kell mondani.
**A zárójeles részek a menyasszony eskütételére vonatkoznak, ebben a két esetben van csupán eltérés!

www.felsonyek.ref.hu

Honlapkészítés