FELSŐNYÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
“DE AMIKOR ELJÖN AZ EMBERFIA, VAJON TALÁL-E HITET A FÖLDÖN? (LUKÁCS 18:8)BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Presbitériumunk


"A presbitertárs Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségünk részese."
(1 Péter 5:1)
A Presbitérium elnökei a lelkész és a gondnok.

Gyülekezetünk presbitériumának a gondnokkal együtt 10 tagja van egyenlõ szavazati és tanácskozási joggal, valamint 2 pótpresbiter.


Fehér Sándor lelkész

Binder Pálné gondnok


Binder Judit presbiter
Bugyik János presbiter
Egyed Lajos presbiter
Földesi Istvánné presbiter
Lontai Ferenc presbiter
Dr. Makláryné Poór Ida presbiter
Ifj. Szabó József presbiter
Ifj. Sári Gyula presbiter
Széták István presbiter

Papp Brigitta pótpresbiter
Nagy József pótpresbiterPresbiter

Presbiter
Magyar Református Presbiteri Szövetség lapjának internetes kiadása

Egyházak, egyházpolitika; Keresztény vallások;
(exegézis; hitélet; írásmagyarázat; kereszténység; protestáns egyház)


Magyar Református Presbiteri SzövetségVetés és AratásConfessioReformátusok levelePRESBITER A BIBLIÁBAN

PRESBITER A BIBLIÁBAN

Az újszövetségi görög-magyar szótárban 6 olyan kifejezés található, amelyel kapcsolatba hozható.

1. A presbeia szó - jelentése követség, küldöttség, követ. Lukács evangéliumában Jézus akkor használja ezt a kifejezést, amikor a túlerővel szembenéző királyról van szó, aki még mielőtt vakmerően nekirontana az ellenfelének, higgadtan gondolkodik, és a vérontás helyett, követeket - tárgyaló presbitereket küld hozzá, hogy békét kérjenek. Lk 14,32.

2. A 2. kifejezés a presbeuw - olyan valakit jelent, aki küldöttként van úton. Pál apostol az efezusi levél végén írja: az evangélium titkának követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Ef 6,20. Korinthusban, amikor Pálnak a kialakult gyülekezeti nézeteltérést kellett kezelnie - szintén a küldetés kerül előtérbe. Tehát a Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel! 2Kor 5,20
A presbiter - ebben a szövegösszefüggésben - KRISZTUSÉRT JÁRÓ - tehát mozgásban levő - KÖVET, aki a személyes bajai, korlátozásai ellenére is az evangélium titkának a képviselője.

3. A 3. kifejezés a presbuthrionv - Ez már mindnyájunk számára teljes egészében ismerősen hangzik. A PRESBITÉRIUM. Jelentése: A gyülekezet vezető testülete. A Timóteushoz írt 1. levélben Pál arra kéri Timóteust, hogy ne hanyagolja el a benne levő kegyelmi ajándékot, amelyet a vének - azaz a presbitérium - kézrátételével kapott.
Tehát bibliai értelemben a Presbitérium nemcsak határozatokat hoz, nemcsak materiális ügyekben dönt, hanem a kézrátételének küldő súlya van.
Vajon ez a küldő, megerősítő - KONFIRMÁLÓ - jelleg megvan-e a gyülekezetek presbitériumaiban? Van-e olyan gyülekezet, ahol a lelkészeken kívül gyakorolják?
Azt kell mondanunk, hogy a jelenlegi egyházi törvényeinkben erről nagy a csend. A presbitérium dönt az egyházközségi alkalmazottak foglalkoztatásáról és bérezéséről.
Tehát amikor a presbiteri szolgálatot a megválasztástól a szolgálatvállalásig követjük nyomon, tegyük fel az önkritikus kérdést: Vajon bibliai értelemben mindent megteszünk annak érdekében, hogy a presbiteri szolgálat valóban az Úrban való teljes küldetés és követség legyen?
A presbiteri tisztség nagyon komoly és fontos egyházi szolgálat! Megkülönböztetett és minden más képviselőségtől eltérő adottságokat és hátteret igényel!

4. Itt jutottunk el a 4. szóhoz: presbuteros - Maga Jézus is használta ezt a kifejezést. A Tékozló fiúról szóló példázatban - az otthon maradt fiút nevezi így. Érdekes bibliai képe ez a presbiteri szolgálatnak!
Jelzi, hogy a presbiter más, mint a tékozló egyháztag. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy a presbiter sem tökéletes gyermeke az Úristennek.

A presbiter szó - olyan embert jelent, aki

- elől megy - tehát mozgást, példaadást jelent. Aki elöl megy, diktálja a tempót.

- jelent egyfajta hitbeli érettséget. Amikor a "vén" kifejezés kerül elő, akkor az életkorból származó tapasztalatra kell gondolnunk. Pál a gyülekezetben szolgálók választásával kapcsolatban azt is leszögezi, hogy frissen megtértet, akármilyen korú ne válasszanak, mert az sok probléma forrása. 1Tim 3,6

- Bölcs irányító. Pál Timóteushoz írt első levelében - igaz, hogy a püspökről szóló részben említi - de a presbiteri szolgálatban is megfontolásra érdemes gondolatként azt írja: Olyan legyen, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára. 1Tim 3,5

- De említhetem Pál levelét Tituszhoz, ahol kifejezetten a presbiterekkel kapcsolatban írja az apostol: Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba a városokban, ahogyan meghagytam neked: olyat válassz, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. Tit 1,5-6

Miért fontos, hogy a presbiter mögött, mellett ott legyen a házastárs, és ott legyenek a hívő gyerekek? Próbáljuk meg megfogni ezt a gondolatot úgy, hogy nem feltételnek, hanem a hitünk, szolgálatunk visszacsatolásának értelmezzük! A presbiteri szolgálatunk, a Krisztusban életünk visszaigazolása lehet a rendezett, boldog házasság, a jól nevelt, engedelmes, hívő, egyházhoz és Krisztushoz hűséges gyermek. A presbiternek tudnia kell, hogy ez nem jön automatikusan. Iszonyatosan nehéz presbiternek lenni úgy - de ez bármilyen egyházi szolgálatra érvényes - hogy az ember mögött nincs ott a család.

5. Végül az 5-6. szó. presbuths és presbutis Az eredeti szószerinti jelentés: idős férfi és idős nő. A presbiter férfiak és asszonyok kérdése.
Erre nincs igazából megfelelő bibliai ige. Az apostoli korban egészen más volt a társadalmi megítélés. Változott a világ. A Tituszhoz írt levélben találtak alapján megkockáztatom, hogy ezt a kérdést ezzel kezeli a Biblia.
A "preszbütészek" - a férfiak legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, egészségesek a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban.
A "preszbütiszek" - a presbiterasszonyok is szentekhez méltóan viselkedjenek: senkit se rágalmazzanak, ne legyenek a mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra: neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, hogy ne gyalázzák miattuk Isten igéjét. Tit 2,1-5

A végére hagytam a talán legfontosabb igét, amelyben Pál apostol az egyházat, a gyülekezetet, a presbitériumot az emberi testhez hasonlítja, ahol a fej maga Krisztus! Mi pedig a test különféle tagjai vagyunk. 1Kor 12,12-27

Sokat lehetne még mondani és idézni arról, hogy a Biblia hogyan látja a presbiteri szolgálatot. Pál így látta a saját szolgálatát: Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet, hogy míg másoknak prédikálok, magam olyanná ne legyek, mint aki alkalmatlan a küzdelemre. 1Kor 9,26-27

www.felsonyek.ref.hu

Honlapkészítés